NİĞDE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI EĞİTİM HİZMETLERİ AŞ (NİÇEV) EĞİTİM KURUMLARI

(ODTÜ GV ÖZEL NİĞDE OKULLARI ve NİĞDE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI ÖZEL FEN VE ANADOLU LİSELERİ)

BURSLULUK, İNDİRİMLER ve ÖDÜLLER YÖNETMELİĞİ

Madde 1- AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı, NİÇEV eğitim kurumlarında burs alarak okutulacak öğrencilerin sayısı, kabul şartları, başvuruları ve seçimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek; ailesinin gelir düzeyi yeterli olmayan öğrencilerin eğitimine yardımcı olmak, başarılı öğrencileri ödüllendirmek, kurumlarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerinde yapılacak özel indirimler ile veli ve/veya personel motivasyonunun üst düzeyde tutulmasını sağlamaktır.

Madde 2- KAPSAM

Bu yönetmelik, NİÇEV Eğitim Kurumları’nda burslu okuyacak veya indirimlerden yararlanacak öğrencileri kapsar.

Madde 3- DAYANAK

Bu Yönetmelik ,

 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
 • Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,
 • Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Kurumları Yönetmeliği,
 • İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
 • Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

uyarınca hazırlanmıştır.

Bu Yönetmelikte yazılı olmayan durumlarda, ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri ile konusuna bağlı olarak Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı veya Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Eğitim Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu’nun kararları geçerlidir.

Madde 4- TANIMLAR

Bu Yönetmelikte geçen,

 • Kanun: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu,
 • Bakanlık ve MEB: Millî Eğitim Bakanlığını,
 • Vakıf: Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı’nı
 • Kurum: Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Eğitim Hizmetleri AŞ’ni,
 • Kurucu Temsilcisi: Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Eğitim Hizmetleri AŞ Kurucu Temsilcisini
 • Okul/Okullar: Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Eğitim Hizmetleri AŞ’ye bağlı “ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Özel Fen Lisesi ve Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Özel Anadolu Lisesi’ni,
 • Öğrenci: 4.6 bendindeki okullarda eğitim gören öğrencileri,
 • Burs: Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Okulları’na ve Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Özel Fen ve Anadolu Liseleri’ne devam eden kayıtlı öğrencilere verilen bursu,
 • Vakıf Bursları: Vakıf İhtiyaç Bursu ve Vakıf Başarı Bursunu
 • Eğitim Ücreti: Kurum’un Okullarına devam eden bir öğrenci için ilgili yıla ait ilan ettiği KDV hariç eğitim ücretini
 • Okul Ücreti: İçinde öğle yemeği, ikindi beslenmesini, anasınıfları için kahvaltıyı, servisi, etüdü, etkinlikleri, şehir içi gezi ücretlerini de kapsayan ve her yıl Şubat ayında açıklanan KDV dahil ücreti,
 • Değerlendirme Kurulu; Her okul ücretsiz okumak için yapılan başvuruları değerlendirmek amacıyla değerlendirme kurulu oluşturur. Değerlendirme kurulu, okul müdürünün başkanlığında iki eğitim personelinden oluşur. Değerlendirme kurulu, dönem başlamadan toplanır ve “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler Başvuruları Değerlendirme Formuna (EK-8) göre başvuruları değerlendirip ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerleri tespit ederek Burs Komisyonuna bildirir.
 • Burs Komisyonu; Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurucu Temsilcisi ve Okul Müdürlerinden oluşan ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri yapan Komisyonu,

 tanımlar.

Madde 5- GENEL UYGULAMA İLKESİ

Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı’nın kuruluş amacına, vizyon, misyon ve değerlerine uygun olarak toplumsal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek; fırsat eşitliği sağlamak, öğrencileri motive etmek ve özendirmektir.

Madde 6– BURS TÜRLERİ

Burslar, MEB Bursları ve Vakıf Bursları diye iki ana gruba ayrılır. Vakıf Bursları ise; kendi içinde Vakıf İhtiyaç Bursu ve Vakıf Başarı Bursu olmak üzere iki gruptur.

Vakıf Bursları, Vakıf’ın burslar için belirlediği yıllık bütçe ve kontenjan dâhilinde Burs Komisyonu onayıyla verilir.

Madde 7 – MEB BURSLARI

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen şekil ve esaslara uygun olarak verilen burstur. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri aşağıya aktarılmıştır.

 (5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu)

 MADDE 13 – Öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca her yıl tespit edilerek ocak ayından itibaren en geç mayıs ayında ilân edilir. Ücretlerin hangi esaslara göre tespit, tayin, ilân ve tahsil edileceği yönetmelikle belirlenir. Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir. Ücretsiz okutulacak öğrencilerin yüzdesi, seçimi ve kurumlara kabul şartlarına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Kurumlar ayrıca, öğrenim bursu verebilirler. Öğrenim bursu verilmesine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o okulda okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının yüzde otuzunu aşamaz.

(Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği/Madde: 57 ve devamı)

 Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı ile dağılımı

MADDE 57 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir. (2) Aynı kuruma, birinci fıkrada sayılanların başvurusu kurumun ücretsiz okuma kontenjanından fazla olması hâlinde yerleştirme valilikçe yapılır. Birinci fıkrada sayılan öğrenci veya kursiyerlerden kuruma başvuruda bulunulmaması hâlinde, yüzde üçlük oranın tamamından kayıtlı öğrenci ve kursiyerler yararlandırılır. (3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlara, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları öğrenci ya da kursiyer başvurusu olmaması veya başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları 58 inci maddeye uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır. Bunun mümkün olmaması hâlinde de ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerler kurum tarafından belirlenir. (4) Kurumun bir bölüme başvurusunun az olması hâlinde, diğer bölümler için yapılan başvurularla ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer kontenjanı tamamlanır. (5) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin sayısını tespit ederken 0,5 ve daha yukarı çıkan kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanır.

Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin başvurusu

MADDE 58 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlarda ücretsiz (Mülga ibare:RG-3/7/2016- 29761) (…) okumak için başvuracak öğrenci ve kursiyerlerden, okullarda ücretsiz okuyacak Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar dışındaki öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş ve davranış notunun tam olması şartları aranır. (2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklardan, ayrıca Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların mensubu olduğu kurumdan alınacak harp veya vazife malulü olduğunu gösterir belge istenir. (3) Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci veya kursiyerler bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formunu (EK-7) doldurarak başvurur. (4) Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrenci ve kursiyerin, ücretsiz okuma hakkı veya bursu kurum müdürlüğünce iptal edilir. Öğrenci ve kursiyere ücretsiz okuduğu veya burs aldığı dönemlere ait ücretler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kanuni faizi ile birlikte ödettirilir. (5) Ücretsiz okumak üzere başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları birinci fıkraya uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır.

Değerlendirme kurulu

MADDE 59 – (1) Kurumlarda, ücretsiz okumak için yapılan başvuruları değerlendirmek amacıyla değerlendirme kurulu oluşturulur. (2) Değerlendirme kurulu, kurum müdürünün başkanlığında iki eğitim personelinden oluşur. (3) Değerlendirme kurulu, dönem başlamadan toplanır ve “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler Başvuruları Değerlendirme Formuna (EK-8) göre başvuruları değerlendirip ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerleri tespit ederek ilgililere duyurur. (4) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir.

Ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlerin ücretlerinin iadesi

MADDE 60 – (1) Ücretsiz okumaları uygun bulunan öğrenci ve kursiyerlerden alınan ücretler, (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) okullarda öğretimin başlamasından sonra iki ay içinde; diğer kurumlarda ise dönem bitiminden sonraya kalmamak şartıyla kurum yönetimince bir ay içinde ödenir. (Mülga cümle: RG-5/7/2014-29051) (…) (2) Öğrenci ve kursiyerler, daha önce ödedikleri ücretlere ait verilen fatura ve makbuzların asıllarını kuruma iade etmek zorundadırlar.

Ücretsiz okuma süresi

MADDE 61 – (1) Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerlerin bu hakları yalnız o öğretim yılı veya dönemi için geçerlidir. (Ek cümleler:RG-3/7/2016-29761) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okulları bünyesinde açılan özel eğitim ve rehabilitasyon birimlerinde destek eğitimi gören engelli bireyin ücretsiz okuma süresi kurumdan ilişiği kesilene kadar devam eder. Engelli bireyin kuruma devam etmediği ay için kurumca belirlenecek başka bir engelli birey ücretsiz okuma hakkından faydalandırılır. (2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocukları, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutur.

Burs verilme şartları ve oranı

MADDE 62 – (1) Ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere kurumlarca karşılıksız olarak burs verilebilir. Kurumlar, burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik sınav yapmak istemeleri durumunda bu sınavlardan sınav ücreti alamazlar. (2) Kurumlar, burs verme şartlarını, bursun miktarını, burs süresini ve burs verecekleri öğrenci ve kursiyer sayısı ile bursun hangi durumlarda kesileceğini belirleyip il millî eğitim müdürlüğüne bilgi vererek uygular. (3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler dışında burslu öğrenci/kursiyere maddi yükümlülük getirecek herhangi bir belge düzenlenemez. (4) Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı veya sayısı kurumca belirlenir. Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı, ücretsiz okutulacakların oranının dışında tutulur. (5) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Kurumda, öğrenimi süresince burslu olarak okutulan öğrenci veya kursiyerler başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılır. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilemez. (6) (Ek:RG-12/4/2016-29682) Kurumlar bu madde kapsamında valiliklerden aldıkları izinler doğrultusunda burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik Ocak, Şubat ve Mart aylarında sınav yapabilir. (Değişik cümle:RG-13/1/2017-29947) Kurumlar, valilik izni ile bursluluk sınavlarının reklam ve duyurusunu ek 4 üncü madde hükümleri çerçevesinde yapabilir. (7) (Ek:RG-12/4/2016-29682) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı haklarında adlî veyahut idarî soruşturma bulunan kurumlar bursluluk sınavı yapamaz, araştırma, yarışma ve sosyal etkinlik düzenleyemezler.

Burs verilme şekli ve süresi

MADDE 63 – (1) Okullarda öğrencilere; a) Bir yıllık öğrenim ücretinin bir kısmının veya tamamının karşılanması, b) Öğrenimi süresince öğrenim ücretinin karşılanması, c) Bir yıllık kırtasiye masrafının karşılanması, ç) Bakanlığın resmî okul öğrencileri için tespit ettiği en az burs miktarı kadar harçlık ve benzeri şekillerde burs verilebilir. (2) Okullar dışındaki diğer kurumlarca öğrenci veya kursiyerlere; a) Öğrenim ücretinin karşılanması, b) Kırtasiye masrafının karşılanması, c) Bakanlığın resmî okul öğrencileri için tespit ettiği en az burs miktarı kadar harçlık ve benzeri şekillerde burs verilebilir. (3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Özel öğretim kurumlarında burslu okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir.

Öğrenciler MEB Burs başvurularını kayıt sırasında yaparlar. MEB Bursu sadece eğitim ücretini kapsamakta olup, öğle yemeği, ikindi beslenmesi, anasınıfları için kahvaltı, servis, etüt, etkinlikler, şehir içi gezi ücretleri kapsam dışıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde belirtilen kriterler çerçevesinde Değerlendirme Kurulu tarafından puanlama yapılır.

Değerlendirme Kurulları, tespit sonuçlarını Burs Komisyonu’na iletirler. Komisyonun yapacağı nihai değerlendirmeden sonra hak kazanan öğrenciler ilan edilir ve MEBBİS’e işlenir.

Madde 8 – VAKIF BURSLARI

8.1. Vakıf İhtiyaç Bursu

Ailesinin gelir durumu Okul Eğitim Ücretini karşılamayacak durumda olan, bu durumu belgeleyen ve başarılı olan öğrencilere o yıl için belirlenen bütçe ve kontenjan dahilinde verilen burstur.

8.1.1. Okul öğrencisinin bir önceki eğitim öğretim yılının yılsonu ağırlıklı not ortalaması ile burs talebinde bulunduğu eğitim-öğretim yılının birinci dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının;

– 4. ve 5. sınıflarda en az 85 puan 

– 6., 7. ve 8. sınıflarda en az 80 puan

– Lise 9., 10. ve 11. sınıflarda en az 75 puan

olması koşulu aranır.

8.1.2. 4. sınıf öncesindeki sınıflar için değerlendirme sınıf öğretmeni ve PDR bölümü tarafından yapılır.

8.1.3. Ara sınıfta kaydını yaptıran yeni öğrenciler için okul tarafından gerçekleştirilen Düzey Belirleme Sınavı notu ve PDR bölümünün değerlendirme sonucu dikkate alınır. Bu maddede belirtilen burs sadece bir eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

8.1.4. Öğrenciye okul disiplin kurulu tarafından herhangi bir yaptırım uygulanması halinde bursu kesilir.

8.1.5 Verilebilecek Vakıf İhtiyaç Bursu toplamı Vakıf Yönetim Kurulu’nun o yıl başka bir oran belirlememesi halinde bir yıl önceki mali yılda Kurum’un elde ettiği net öğrenci tahsilatının %3’ünü aşamaz.

8.2. Vakıf Başarı Bursu

8.2.1. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Ortaokulu 5-6-7-8 sınıflarında okuyacak başarılı öğrenciler

Yeni Eğitim Öğretim yılında  ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Ortaokulunun 5-6-7-8. sınıflarında okuyacak öğrencilerin başarı bursundan yararlanabilmeleri için Düzey Belirleme ve Bursluluk Sınavına (DBS) girmeleri ve istenen başarı kriterlerini sağlamaları gerekmektedir. Başarılı öğrencilere o yıla ait DBS Esasları ve Şartnamesinde başka türlü ilan edilmediği takdirde her sınıf düzeyinde aşağıdaki oranlarda burs verilir.  

1.Öğrenciye ………… %100

2.Öğrenciye ………… % 80

3.Öğrenciye ………… % 70

4.Öğrenciye ………… % 50

5.Öğrenciye ………… % 40

6-10. Öğrencilere…… % 20

Birden fazla öğrencinin aynı puanı alması halinde sınavın yapıldığı eğitim öğretim yılı 1. Dönem not ortalaması yüksek olan bursa hak kazanır. 1.Dönem not ortalamaları da eşit olması durumunda kura çekilerek hak sahibi belirlenir. Kura çekim tarihi önceden duyurulacak ve kura katılanların huzurunda çekilecektir. Burs alan öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığından eğitim desteği alması halinde MEB Eğitim öğretim desteği uygulama e-kılavuzunda açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır. Okullarımız dışından sınava girip başarı bursuna hak kazanan öğrencilerin sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Bu tarihe kadar kayıtlarını yaptırmayan öğrenci başarı bursu hakkını kaybeder. Hesaplanan Başarı Bursu Puanının değerlendirmeye alınması için ilgili Okul Müdürü ile PDR bölümünün adayın davranış uygunluğu konusundaki olumlu görüşü aranır. Her eğitim öğretim yılında sınav öncesinde ilan edilecek DBS Esasları ve Şartnamesi örneği EK-1 dedir. Birden fazla burs veya indirim hakkı kazanılması durumunda, öğrencinin lehine olan en yüksek orandaki burs/indirim uygulanacak ve birden fazla indirim uygulanmayacaktır. Burs kazanan öğrencilerin erken kayıt indirim hakları saklıdır.

8.2.2. Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Özel Fen Lisesi ve Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Özel Anadolu Lisesi’nde okuyacak başarılı öğrenciler 

Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Özel Fen Lisesi ve Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Özel Anadolu Lisesi’nde okuyacak başarılı öğrencilerin başarı bursundan yararlanabilmeleri için Düzey Belirleme ve Bursluluk Sınavına (DBS) girmeleri ve istenen başarı kriterini sağlamaları gerekmektedir. Başarılı öğrencilere o yıla ait DBS Esasları ve Şartnamesinde başka türlü ilan edilmediği takdirde her sınıf düzeyinde aşağıdaki oranlarda burs verilir:

1.Öğrenciye ………… %100

2.Öğrenciye ………… % 90

3.Öğrenciye ………… % 80

4.Öğrenciye ………… % 70

5.Öğrenciye ………… % 60

Başarı bursları sadece yıllık eğitim ücretine uygulanır. Birden fazla öğrencinin aynı puanı alması halinde sınavın yapıldığı eğitim öğretim yılı 1. Dönem not ortalaması yüksek olan bursa hak kazanır. 1.Dönem not ortalamalarının da eşit olması durumunda kura çekilerek hak sahibi belirlenir. Kura çekim tarihi önceden duyurur ve kura katılanların huzurunda çekilir. Burs alan öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığından eğitim desteği alması halinde MEB Eğitim öğretim desteği uygulama e- kılavuzunda açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır. Başka okullardan sınava girip başarı bursuna hak kazanan öğrencilerin sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Bu tarihe kadar kayıtlarını yaptırmayan öğrenci başarı bursu hakkını kaybeder. Her eğitim öğretim yılında sınav öncesinde ilan edilecek DBS Esasları ve Şartnamesi örneği EK-2 dedir. Birden fazla burs veya indirim hakkı kazanılması durumunda, öğrencinin lehine olan en yüksek orandaki burs/indirim uygulanacak ve birden fazla indirim uygulanmayacaktır. Burs kazanan öğrencilerin erken kayıt indirim hakları saklıdır.

Liselerimizde başarı bursuna hak kazanan öğrencilerin burslarının sonraki yıllarda devam etmesi, diğer bir ifade ile, gelecek yıllarda da kesilmemesi için bu öğrencilerin disiplin cezası almamaları ve ayrıca Okullarımız tarafından her yıl yapılan Düzey Belirleme ve Bursluluk Sınavına (DBS) girmeleri ve o yıl için ilan edilen başarı bursları taban puanının üzerinde puan almaları gerekmektedir. Bu puanın altında kalarak bursunu kaybetme durumuna düşen öğrenciler için Okul Müdürü tarafından performans değerlendirme formu Ek.3 doldurulur. 9. Sınıfta LGS puanıyla başarı bursu kazanan öğrencinin, 10. Sınıfta başarı bursunun devam edebilmesi için girdiği DBS’den başarı bursu taban puanından düşük puan alması durumunda önce LGS Puanı DBS eşdeğerine dönüştürülür. Her iki testin karşılaştırılması neticesinde DBS’ nin LGS’ ye göre zorluk katsayısı 1.54 olarak tespit edildiğinden öğrencinin LGS’ de aldığı puan 1,54 ‘e bölünerek eş değer DBS puanı bulunur. Performans değerlendirme formu eşdeğer DBS kullanılarak düzenlenir.  Ek.3 formuna göre öğrencinin puanı başarı bursu taban puanından yüksek çıkması halinde öğrencinin bir önceki yılda kazanıp kullandığı burs aynı rakamlarla devam eder. Öğrenci girdiği DBS’de kullanmakta olduğu burs oranına karşı gelen puandan daha yüksek puan alması halinde ise yeni hak ettiği burs oranından yararlanır. Aksi halde ise o yılsonu itibariyle başarı bursu sona erer.

8.3. Spor ve Ulusal Yarışmalarda Üstün Başarı Bursu

Okulu temsilen katıldıkları,  Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı ile Spor Federasyonları tarafından düzenlenen akademik, sosyal, kültürel sınavlarda ve sportif yarışmalarda;

Uluslararası derece kazanan öğrencilerden:

-Birinciye  %40,

-İkinciye    %25,

-Üçüncüye %15 oranında,

Türkiye genelinde derece kazanan öğrencilerden;

-Birinciye  %25,

-İkinciye    %20,

-Üçüncüye %10 oranında,

O ders yılı için eğitim bursu verilir.

8.4. Vakıf Üyelerine Burs Kontenjanı

Vakıf Genel Kurulu’nu oluşturan Kurucu Üyeler ile diğer üyelerin medeni kanunumuzda tanımlanan 1., 2. ve 3. Derece kan bağı veya kayın akrabalığı(*) bulunan yakınlarından olup, okullarımızda eğitim gören veya görmeye hak kazanan bildirecekleri bir öğrenci için mevzuatımızın diğer hükümleri saklı kalmak koşuluyla %50 eğitim bursu uygulanır.

Madde 9 – BURS BAŞVURU MAKAMI

Vakıf Bursları ve MEB Bursları için yapılacak tüm başvurular Büro Yöneticisine, öğrencilerin veli veya vasileri tarafından aşağıda belirtilen belgeler tamamlanarak yapılır. Şartları bu yönetmeliğe göre belirlenmiş olan 8.2 ve 8.3 numaralı maddeler için başvuru şartı aranmaz, diğer maddeler için bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak başvuru yapılması zorunludur.

Madde 10-  BAŞVURU ZAMANLARI

MEB Bursu ve Vakıf İhtiyaç Burs başvuruları, kayıtlı öğrenci velileri için Haziran ayı sonuna kadar, yeni kayıt ve nakil öğrenci velileri için kesin kayıt sırasında bu yönetmelikte belirtilen belgeler ile birlikte Büro Yöneticisine yapılır.

Madde 11 – GEREKLİ BELGELER

MEB Bursları ve Vakıf Bursları için başvuruda bulunan öğrenci veli/vasileri, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte durumlarını belirten bir dilekçeyi burs başvuruları sırasında Büro Yöneticisine teslim ederler.

Başvuru sırasında istenilen belgeler;

1.Başvuru dilekçesi (Başvuru nedeninin ayrıntılı biçimde açıklandığı dilekçe)

2.Öğrencinin bir yıl önceki başarı durumunu gösterir belge, (yeni öğrenci ise)

3.Anne veya babası ölü, şehit ya da sakat olan, 2828 sayılı yasa gereği devletin ya da koruyucu ailenin himayesinde olanların durumlarını gösterir ilgili kurumdan alınan belge,

4.Anne ve babanın işlerini gösterir belgeler,

5.Anne veya baba,  herhangi bir işte çalışmıyorlar ise SGK, Bağ–Kur ve Emekli Sandığından çalışmadıklarına dair belge,

6.Ailenin toplam gelirini gösterir belgeler,

a-Ailenin toplam geliri olarak, aile bütçesine giren tüm tutarlar göz önüne alınacaktır,

b-Resmi veya özel kurumda çalışanlar, bir önceki yıla ait toplam gelirlerinin 12’ye bölünmesiyle elde edilecek miktarı aylık gelir olarak göstereceklerdir,

7.Serbest çalışanların bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları son vergi durum belgesi, bir önceki yılın yıllık gelir vergisi beyannamesi,

8.Ailede öğrenim gören başka biri varsa, bunu gösterir belge,

9.Aile bireylerine ait menkul ve gayrimenkullere ait belgelerin fotokopileri, (e-devlet çıktısı)

10.Anne ve baba ayrılmış ise buna dair resmi mahkeme kararı, varsa nafaka miktarını belirten belge

Gerek görülmesi halinde konuyla ilgili her türlü ek bilgi ve belge istenebilir. Eksik belgeli başvurular işleme alınmaz.

Madde 12- DEĞERLENDİRME

Bu yönetmeliğin 10. Maddesinde belirtilen zaman dilimi içerisinde ve 11. Maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte öğrenci veli/vasisi tarafından yapılan başvurular Okul Burs Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir.

Kurula Kurucu Temsilcisi başkanlık yapar. Okul Müdürleri kurulun diğer üyeleridir. Büro Yöneticisi kurulun sekreterya hizmetlerini yürütür.

Kurul, MEB ve Vakıf İhtiyaç burslarına başvuran veliler ile ilgili nihai değerlendirmeyi Temmuz ayı sonuna kadar yapar ve değerlendirme raporunu ilgili belgelerle birlikte Ağustos ayının ikinci haftasının son iş gününde Vakıf Burs Komisyonu’na yazılı olarak sunar.

Vakıf Burs Komisyonuna Yönetim Kurulu tarafından atanan yönetim kurulu üyelerinden bir üye başkanlık eder. Ayrılan ya da Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla görevden alınan üyenin yerine yeni üye seçimi yapılır. Kurulun toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

Vakıf Burs Komisyonu, Vakıf Bursları başvurularını Mayıs ayının sonuna kadar değerlendirerek sonuçlandırır ve değerlendirme sonuçlarını yazılı olarak Okul Burs Değerlendirme Kurulu’na bildirir.

Kurul her aşamada, Okul Müdürleri veya diğer ilgilileri davet ederek öğrenciyle ilgili bilgi talep edebilir. Okul Burs Değerlendirme Kurulu Haziran ayının ikinci haftasında burs hakkı kazanan öğrencilerin velilerine/vasilerine bildirir.

Madde 13 – DİĞER HÜKÜMLER

Yönetmelikte yer alan burs ve indirimlere ilişkin farklı bir uygulama Vakıf Burs Komisyonu ve Yönetim Kurulu onayına tabidir.

Burs Komisyonu burs bütçesinde mali kaynak olması halinde, kitap, kırtasiye, yemek, servis ve öğrenci yurdu bursu veya indirim taleplerini Yönetim Kurulu onayına sunulmadan verebilir.

Yönetmelikte bahsi geçen Burslardan hak kazanmış öğrencilerin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi ve/veya herhangi bir suç dolayısıyla mahkûm olması halinde bursu kesilir.

Vakıf Burslarından faydalanmış ancak gerçek dışı beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencinin, Burs hakkı geri alınır ve durumun tespit edildiği tarihten önce bu yönetmelik uyarınca almış olduğu her türlü Vakıf Bursları bedelinin iadesi talep edilir. Daha sonraki senelerde de yapılacak burs talepleri işleme konmaz.

Vakıf İhtiyaç Bursu alan öğrenci velisi/vasisi, veli payı olarak belirtilen ödemesini 2 (iki) kere üst üste aksatması halinde, verilen burs kesilebilir. Bursun kesilmesi halinde, veli o yıl için ilan edilmiş olan eğitim ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

Burslar ve indirimlerin her biri, öğrencinin kullandığı diğer burslar ve indirimler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden uygulanır; toplam yüzde olarak uygulanmaz.

Önceki bursluluk ve indirimler yönetmelikleri kapsamında kazanılmış hakların devamı Burs Komisyonu’nun onayına tabidir.

Madde 14 – ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ İNDİRİMLERİ TANIMI

ODTÜ GV Özel Niğde Okullarının ve NİÇEV Özel Fen ve Anadolu Liseleri’nin o yıldaki eğitim-öğretim ücretinden yapılacak olan indirimlerdir. Özel Okullar yönetmeliğinin 54.maddesi gereğince yapılacak indirim oranı ilan edilen eğitim ücretinin %50 sinden fazla olamaz.

Madde 15 – İNDİRİMDEN YARARLANMA ŞARTLARI

İndirimler, öğrencinin sınıf tekrarı yapmamış ve davranış notunun indirilmemiş olması halinde geçerlidir.

Madde 16- İNDİRİM KAPSAM ve ORANLARI

a.) Kardeş İndirimi: ODTÜ GV Özel Niğde Okullarına ve NİÇEV Özel Fen ve Anadolu Liseleri’ne eş zamanlı olarak devam eden öğrencinin kardeş / kardeşlerinin Kuruma kayıt olması durumunda; küçük kardeşin eğitim ücretine %30, yemek ve servisine de %10 indirim uygulanır.

b.) Personel İndirimi: Ücret ve Sosyal Haklar Yönetmeliğinin yürürlük tarihinden sonra ilk defa Okullarımızda göreve başlayacak olan okul müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmen ve yardımcı öğretmenler ile tüm idari personel ve genel hizmet personelinden (kısaca Personel) bir yıllık hizmet sürelerini tamamlamış ve ortalama performans değerlendirme puanı 70’in üzerinde olanların okullarımızda eğitim öğretim görmesini istediği birinci çocuğuna ilan edilmiş bulunan eğitim ücretlerinin (servis ve yemek hariç) %50’si Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı (NİÇEV) bursu ile karşılanır. Personelin eşinin de bu yönetmelik kapsamında çalışıyor olması halinde ailenin okul çağına gelmiş diğer bir çocuğu için %50 NİÇEV bursu hakkı doğmaz. Personelin eş zamanlı olarak ikinci çocuğunun da okullarımızda eğitim öğretim görmesi halinde ikinci çocuk için de eğitim ücretlerinin (servis ve yemek hariç) %30 NİÇEV Bursu ile karşılanır. Eş zamanlı olmaksızın ilk çocuktan sonraki her bir çocuk için ilan edilen eğitim ücretlerinden %20 indirim uygulanacaktır.

Önceki düzenleme çerçevesinde bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce çocuğunu okullarımıza kaydettirmiş bulunan personelimiz için “kazanılmış hak” durumundaki uygulamaya NİÇEV bursundan yararlandırılmak suretiyle bu öğrenciler Okullarımızdan mezun oluncaya kadar devam edilecektir.

Milli Eğitim okullarından emekli olup okullarımızda göreve başlayan ve beş yıldan fazla okullarımızda görev yapan emekli statüdeki öğretmenlerimizin daha önce kendi çocukları için kullanmamış olmaları koşulu ile okullarımızda okutmak isteyecekleri bir torunu için eğitim ücretinin %50’si NİÇEV bursu ile karşılanır.

Ücret ve Sosyal Haklar Yönetmeliğinin ilk yürürlüğe giriş tarihinden önce Okullarımızda göreve başlamış olan Personel ’in yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Okullarımızda eğitim-öğretime başlayacak olan ilk çocuklarına eğitim ücretlerine (servis, yemek hariç) %100, ikinci çocuklarına %50 NİÇEV bursu verilir. Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren ikinci ve beşinci yıllar arasında Okullarımızda eğitim-öğretime başlayacak olan birinci ve ikinci çocukları için aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda NİÇEV bursu verilir:

Yıllar1.Çocuk2.Çocuk
2.Ders Yılı%90%45
3.Ders Yılı%80%40
4.Ders Yılı%70%35
5.Ders Yılı%60%30

Her ne sebepten olursa olsun işletme şirketi ile ilişiği kesilen Personel ’in Okullarda öğrenime devam etmekte olan çocukları o ders yılı sonu itibariyle bu maddeden kaynaklanan NİÇEV bursu haklarını kaybederler.

Madde 17 – YÜRÜRLÜK

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile önceki bursluluk ve indirimler yönetmelikleri geçersiz olacaktır.

Madde 18 – YÜRÜTME

Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulunun yetkilendirmesiyle Burs Komisyonu yürütür.

Madde 19 – EKLER

1.ODTÜ G.V. Özel Niğde Ortaokulu DBS Şartnamesi

2.NİÇEV Özel Anadolu ve NİÇEV Özel Fen Lisesi DBS Şartnamesi

3.Lise Öğrencilerinin Başarı Burslarının Devamı İçin Performans Değerlendirme Formu

(*) Kan Bağı: 1.Derece Anne, Baba, Çocuklar ve Evlatlıklar; 2.Derece Nineler, Dedeler, Kardeşler ve Torunlar; 3.Derece Amca, Hala, Dayı, Teyze ve Yeğenler. Kayın Akrabaları: 1.Derece Kaynana, Kayınbaba; 2.Derece Eşin Kardeşleri Dede ve Ninesi; 3.Derece Eşin Yeğenleri, Amcası, Dayısı, Halası.


BURSVEREN OLUN

İlk, Orta, Lise ve Üniversite
Öğrencilerimize Burs Sağlayın

İlk, Orta, ve Lise
Öğrencilerimize Burs Sağlayın

+90-388-2328800
nicev@nicev.org.tr

Pazartesi – Cuma 8:00 – 17:00


BURS BAŞVURUSU YAPIN

Efendibey Mah. Saylan Sok. No:19
Niğde, TR 51200

+90-388-2328800
nicev@nicev.org.tr

Pazartesi – Cuma 8:00 – 17:00