VAKFIN ADI

Madde 1(*) : Kurulan bu vakfın adı “NİĞDE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI”dır. İzleyen maddelerde “Vakıf” kısa adıyla anılmıştır.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2(*): Vakfın merkezi Niğde’dedir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni ile yurt içinde şubeler açılabilir.

VAKFIN AMACI

Madde 3(**): a. Atatürk’ün hedeflediği çağdaş uygarlık düzeyine erişebilmemizde temel unsur olan eğitim konusunda Milli Eğitim Temel Kanunu’nun belirlediği genel amaçlar çerçevesinde kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa yararlı, ülkesini ve ulusunu seven; laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerine ve Atatürk ilkelerine bağlı gençlerin yetiştirilebilmesi için:

-kreş, anaokulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite kurmak, işletmek veya işlettirmek; bunlar için gerekli her türlü yapı ve tesisi yapmak ve yaptırmak,
-öğrencilere eğitimlerinde yardımcı olacak kütüphane, yurt, pansiyon, kafeterya, çay bahçesi, yüzme havuzları, spor salonları gibi tesisler kurmak ve işletmek,
-başarılı ancak maddi yönden yeterli imkanlara sahip olmayan öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burs vermek,
-meslek eğitim kursları, dershane açmak ve işletmek,

b. Bilim dallarında Ülkemiz açısından önemli ve yararlı gördüğü bilimsel çalışmaları ve bu çalışmaları yürüten bilim adamlarını maddi olarak desteklemek, başarılı bilimsel çalışmalara ve bilim adamlarına burs ve ödüller vermek, konferans, seminer gibi etkinlikler düzenlemek, bilimsel araştırma merkezleri ve laboratuarlar kurmak ve işletmek,

c. Sanat ve spor konularında yetenekli ve başarılı gençleri teşvik etmek, desteklemek, tiyatro, opera, resim ve heykel gibi sanat dalları ile ilgili gösteri ve sergiler düzenlemek,
d. Her türlü araç ve gereç, makine ve teçhizat alımı yapar ve gerekirse kiralar.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4(**): Amacın gerçekleşmesi için gerekli hükümlere uymak koşuluyla taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin olarak her türlü ticari, mali, sınai ve iltizami işlemler yapar bu cümleden olarak taşınır ve taşınmaz malları satın alır, satar, rehin ve ipotek ve irtifak hakları tesis eder ve verir, her türlü hak ve alacak üzerinde temlik ve temellükte bulunmak gibi sonuç olarak her türlü iltizami ve tasarrufi işlemlerde bulunur. İktisadi işletmeler ve şirketler kurar, işletir.

Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden şartlı ve şartsız ve mükellefiyeti olup amacına giren alanlarda bağış kabul edebilir.

VAKFEDİLEN MAL VE HAKLAR

Madde 5(*): Kurucular tarafından Niğde ili Merkez Şahinali mahallesi Pafta 20 11, Ada 1551 ve Parsel 17 de kayıtlı üç adet taşınmaz ile 89.000.000,- (seksendokuzmilyon)TL tahsis edilmiştir.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 6(*):
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3 .Denetleme Kurulu

GENEL KURUL

Madde 6(**): Genel Kurul bu vakfın senedini düzenleyen kurucular tarafından teşkil olunur.
Genel Kurul bu vakfın en yüksek karar organı olup, vakfın faaliyetlerinde gerektirdiği zamanlarda toplanır. Genel Kurulun her hesap yılı sonunda Yönetim Kurulunca düzenlenen ve Denetleme Kurulunun onayından geçen Vakıf bilançosu ve kar-zarar durumunu gösteren belgeleri görüşmek üzere takvim yılının ilk üç ayı içinde toplanması şarttır.

Genel Kurulun üçte birinin yazılı istemi üzerine Genel Kurul har zaman toplanabilir. Toplantı yapılabilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğu, karar alabilmesi için katılanların ekseriyet oyu gereklidir. Genel Kurul üyeleri, üyelik sıfatını ve görevlerini, Kurulun diğer üyelerinin onayını almak kayıt ve şartı ile geçici veya sürekli olarak bir diğer kişiye devredebilirler. Kurucu üyelerden birinin istifası ya da ölümü halinde Genel Kurul bir başka kişiyi üç yıl süre ile vazife görmek üzere tayin eder. Bu surette seçilen üyenin üç yıllık görev süresi sonunda yeniden üç yıl süre ile yeniden seçilmesi mümkündür. Geçerli mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş kabul edilir.

Genel Kurul toplantıları, toplantı zamanları, çağrıda ve toplantıda uygulanacak yöntem bir iç tüzük ile saptanır.

YÖNETİM KURULU

Madde 7(*): Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinden çoğunluğunun genel kurul üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması hususunda 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 10. Maddesi hükümleri uygulanır. Herhangi bir şekilde Yönetim Kurulu üyeliği sona eren olur ise sırayla yedeklere görev verilir.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Toplantı zamanları çağrıda ve toplantıda uygulanacak yöntem iç tüzük ile saptanır. Toplantı yeter sayısı 4( Dört) olup kararlar, mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar Noter tasdikli karar defterine yazılır.

Vakfın idare ve temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu üyelerden birine ve ya bir kaçına ya da dışardan atayacağı bir kişiye temsil yetkisi verebilir. Temsil yetkisi vakıf personelinden bir kişiye verilebilir. Verilen bu yetkilerin kapsamı ve sınırları Yönetim Kurulunca kararlaştırılır ve sirküle edilir.

Geçerli mazereti olmadan artarda iki toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır.

DENETLEME KURULU

Madde 8(*): Genel Kurul tarafından ve 2 yıl süre ile üç asil ve üç yedek üyeden oluşacak şekilde belirlenir. Genel kurul, Denetim Kurulu üyelerini çoğunluk oluşturmamak üzere dışardan da seçebilir. Süresi biten Denetçiler yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli görürse mevzuata uyun şekilde özel denetçi veya denetçiler seçebilir. Vakıf faaliyetlerini denetleyen denetleme kurulu 6 (altı) aylık raporlar halinde yönetim kuruluna sunar.

Denetçilere ücret ödemek gerekirse, Genel Kurul tarafından saptanır.

MALİ HÜKÜMLER

Madde 9(*): Vakfın gelir kaynakları şunlardır.
A. Vakfa yapılacak her türlü bağışlar, vasiyetler ile bunlardan elde edilecek gelirler,
B. Vakıf mallarının gelirleri,
C. Vakıf iştirak ve işlemlerinin gelirleri, diğer gelirler.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 10(*): Vakfın sona ermesi halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de görüşü alınarak Vakfın mal varlığı aynı amaçlı bir başka vakfa devredilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 11(*): Vakfın resmi senedi yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin tescile ilişkin kararı ile birlikte yürürlüğe girer.

VAKFEDENLER

Madde 12(*): Vakfa özgüledikleri mali değerler ile Vakfı oluşturan Vakfedenlerin ad, soyad, konut ve uyrukları aşağıda gösterilmiştir.
01. HASAN YEĞİN’e vekaleten ALİ YAŞAR GERMİYANOĞLU. Bor Cad. Uyanal Gül apartmanı. T.C. ÖZGÜLEDİĞİ MAL: Niğde Kayardı Mahallesi 122 pafta, 3 ada, 9 parsel sayılı gayrimenkul.

02. KAMBER AYDOĞAN’a vekaleleten FERİT AYDOĞAN.
ADRESİ: Efendibey Mahallesi. Alakuş tepesi. NİĞDE
UYRUĞU : T.C.
ÖZGÜLEDİĞİ MAL: Niğde Merkez Şahinali Mahallesi pafta 20 11 ada 1551 ve parsel 17 de kayıtlı keza pafta 20M11, ada 1551 parsel 16’da kayıtlı iki adet taşınmaz.

03. ŞEFİK ÖĞRETEN
ADRESİ : Çimento fabrikası lojmanları. NİĞDE
UYRUĞU : T.C
ÖZGÜLEDİĞİ MALİ DEĞER: 10.000.000.-(onmilyon)TL

04. YÜCEL GÖHER
ADRESİ: DİTAŞ Genel Müdürü. Şahsüleyman Mahallesi Ferah Sok. No:9 NİĞDE
UYRUĞU: T.C.
ÖZGÜLEDİĞİ MALİ DEĞER: 10.000.000,- TL

05. ZÜBEYDE BİRCAN
ADRESİ: Yenice Mahallesi Dört Ayak Sokak Manolya Apartman 3/3 NİĞDE
UYRUĞU: T.C.
ÖZGÜLEDİĞİ MALİ DEĞER:15.000.000,- (onbeşmilyon)TL

06. ALİ YAŞAR GERMİYANOĞLU
ADRESİ: Kayardı Bağları Enver Sok. NİĞDE
UYRUĞU: T.C.
ÖZGÜLEDİĞİ MALİ DEĞER: 10.000.000,- TL

07. SAFFET YEĞİN
ADRESİ: Bor Caddesi. Uyanal Gül Apartmanı No:10 NİĞDE
UYRUĞU: T.C.
ÖZGÜLEDİĞİ MALİ DEĞER:10.000.000,-(onmilyon)TL

08. MELİHA ÜNLÜ
ADRESİ: Yenice Mahallesi. Dörtayak sokak. Alpay apartmanı No:5/9 NİĞDE
UYRUĞU: T.C.
ÖZGÜLEDİĞİ MALİ DEĞER: 5.000.000,-(beşmilyon) TL

09. BURKAY EREN
ADRESİ: Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
UYRUĞU: T.C.
ÖZGÜLEDİĞİ MALİ DEĞER: 5.000.000,- (beşmilyon)TL

10. İBRAHİM SELÇUK BAYHAN
ADRESİ: Yeni Çarşı No:60 NİĞDE
UYRUĞU: T.C
ÖZGÜLEDİĞİ MALİ DEĞER: 10.000.000,-(onmilyon) TL

11. FERİT AYDOĞAN
ADRESİ: Efendibey Mahallesi. Alakuş Tepesi. NİĞDE
UYRUĞU: T.C.
ÇZGÜLEDİĞİ MALİ DEĞER: 3.000.000,-(üçmilyon) TL

12. NAZİRE KIVANÇ
ADRESİ: Yukarı Kayabaşı Mahallesi. Özdamar Sok. Kaçecioğlu Apartmanı No:1 NİĞDE
UYRUĞU: T.C.
ÖZGÜLEDİĞİ MALİ DEĞER: 5.000.000,-(beşmilyon)TL

13. ALİYE BAYKAL
ADRESİ: Aşağı Kayabaşı Mahallesi. Öğretmenokulu 3. Sok. No:1/2 NİĞDE
UYRUĞU: T.C.
ÖZGÜLEDİĞİ MALİ DEĞER: 3.000.000,-(üçmilyon) TL

14. HÜSEYİN CAHİT ÖNAL
ADRESİ: Aşağı Kayabaşı Mah. Öğretmen Okulu Sok.(1.Sokak) No: 1/3 NİĞDE
UYRUĞU: T.C.
ÖZGÜLEDİĞİ MALİ DEĞER: 3.000.000,-(üçmilyon)TL

(*) Niğde 1. Noterliğince tanzim olunan 21.11.1995 tarih  11202 yevmiye nolu, Niğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 25.12.1995 gün 1995/589 esas, 1995/531 karar sayılı ilamı ile tescil edilen Vakıf Senedinin orijinal maddeleri

(**)Niğde 1.Noterliğine tanzim olunan 10.04.2013 tarih 3161 yevmiye nolu, Niğde 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 29.05.2003 gün 2002/724 esas, 2003/363 karar sayılı ilamı ile tescil edilen Vakıf Senedinin değiştirilen maddeleri